آموزش اکسپورت (export) خروجی گرفتن از پریمیر✔️(فیلم رایگان)

در این آموزش ویدئویی رایگان از موشن کده به سراغ نحوه ی خروجی گرفتن از پریمیر (رندر گرفتن) به صورت اصولی و استاندارند می پردازیم.